TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขัน วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๑

กิจกรรมการแข่งขัน วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมบวชเนกขัมมจารีปฎิบัติธรรม "วันมาฆบูชา"

วันที่ ๒๑-๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ๖
สนามสอบที่สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

พิธีเปิดงานทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ - วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙